Ia sha.nin djalin “dhëmbë-lepuri”, sa.kr.ifica e të ëmës për ta op.eruar do ju mallëngjejë

Lajm

Evan Hill, një djalosh nga Zelanda e re kishte marrë nga bashkëmoshatarët e tij epit etin “dhëmbë-lepuri”, pasi dhëmbët e tij kishin një gjatësi jo të zakonshme dhe i sillnin një mo spë rsht atje të gojës.Dhëmbët e tij ishin aq të mëdhenj sa ishte nuk mundte ta mbyllte dot gojën plotësisht.Kur prindërit e tij shihnin d him bj en e të birit vendosën ta vinin shtëpinë në hip ote kë në mënyrë që të mund të paguanin op er acio ni n k iru rgj ikal që kushtonte plot 100.000 dollarë.

Historia e djaloshit u bë hit në rrj etet so cia le dhe njerëz nga e gjithë Zelanda e Re filluan të kontribuonin për op erac ion in e tij në shuma të ndryshme dhe totali e kaloi shumën e ope rac io nit.Evani e kreu op eraci o nin me sukses dhe tanimë mund të qeshë normalisht pa u munduar t’i fshehë dhëmbët e tij.shtype rekl.amen dhe hsiko vi.deon e plote.